Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1.1 UAB „Beržalapė“ („Įmonė“) saugo ir gerbia tinklapio vartotojų („Asmenys“) privatumą.
   1.2 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Įmonė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Įmonei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Įmonės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
   1.3 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika užpildydami registracijos formas.
2. INFORMACIJA, KURIĄ ĮMONĖ RENKA APIE ASMENIS
   2.1 Įmonė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
    a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami registracijos formas šioje svetainėje, adresu https://www.berzalape.lt („Svetainė“): asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas;
    b) visus susirašinėjimus tarp Asmenų ir Įmonės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
    c) duomenis apie Asmenų naršymo svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
    d) Asmenų IP adresus
   2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
   2.3 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kt.).
3. SLAPUKAI
   3.1 monė, siekdama pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudoja slapukus (angl. „cookies“). Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama ČIA.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATVEJAI
   4.1 Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
    a) Asmuo, naudodamasis Įmonės Svetaine ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis, suteikia Įmonei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);
    b) Asmuo duoda sutikimą;
    c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Įmone, kai viena iš šalių yra Asmuo;
    d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;
    e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.
5. ASMENŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS
   5.1 Jeigu Įmonei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Įmonė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
   5.2 Nuo duomenų gavimo momento, Jūsų asmeniniai duomenys (asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas) yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Įmonė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
6. ASMENŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS
   6.1 Įmonė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:
    a) užtikrintų, jog svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;
    b) suteiktų Asmenims informaciją ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
    c) Asmenys būtų informuoti apie Įmonės teikiamų paslaugų pakeitimus.
   6.2 Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis paslaugų pardavimo metu, Įmonė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@berzalape.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
   6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų paslaugų pardavimo metu, Įmonės ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.
   6.4 Įmonė taip pat naudoja Asmenų, įsigijusių paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įmonės klientų pasitenkinimą Įmonės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinti Įmonės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus yra anonimiški. Jeigu Asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@berzalape.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime.
7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS
   7.1 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kai toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Įmonės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.
8. ASMENŲ TEISĖS
   8.1 Asmenys turi teisę:
    a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
    b) pateikę užklausą Įmonei, elektroninio pašto adresu info@berzalape.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Įmonė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
    c) pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Įmonė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
   8.2 Įmonės svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodas svetainėje, turi savo privatumo politikas ir Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
   8.3 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
9. POLITIKOS PAKEITIMAI
   9.1 Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.
10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
   10.1. Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@berzalape.lt.